KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 109/111 (97-200 Tomaszów Mazowiecki), zwany dalej Spółką. Możecie Państwo skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@mzktomaszow.pl,
 2. udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy związanej z realizacją zadania poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim, a także do złożenia i rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych nie będzie możliwe: zawarcie i wykonanie umowy, a także złożenie i rozpatrzenie reklamacji,
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnej określonej w art. 6 ust 1 lit. b-c i f RODO, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy, w zakresie niezbędnym do rozpatrywania złożonych reklamacji, a także w celu ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w celu wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a ponadto przez czas niezbędny do rozpatrywania złożonej reklamacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń i przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwym organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 7. odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • urzędy, instytucje i inne podmioty upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • wykonawcy usług na rzecz administratora w związku z prawidłową realizacją umowy - dostawcy usług IT w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów.