Uwaga! Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej NR L/371/2021 Strefa Płatnego Parkowania została objęta nowym cennikiem od dnia 07.01.2022 r.
Uchwała Rady Miejskiej NR L/371/2021

SPP w Tomaszowie Mazowieckim

Od 1 czerwca 2018 na terenie Tomaszowa Mazowieckiego funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania. Opłaty parkingowe pobierane są w ścisłym centrum miasta oraz w sąsiedztwie urzędów. Obszar SPP określony został w uchwale Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie wyników konsultacji społecznych.
Na tej stronie znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące zasad obowiązujących w SPP.

Administrator SPP

Miejski Zakład Komunikacyjny
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
ul. Warszawska 109/111
97-200 Tomaszów Mazowiecki

MZK Tomaszów

Biuro Obsługi SPP

ul. Warszawska 109/111
97-200 Tomaszów Mazowiecki
e-mail: spp@tomaszow-maz.pl
tel.: 44 712 14 14
kom. 515 045 702

biuro czynne od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w godz. 9.00 - 17.00.

W Biurze zarówno mieszkańcy miasta jak i przyjezdni mogą m.in. uzyskać wszelkie informacje na temat funkcjonowania i organizacji SPP, zakupić abonamenty i karty parkingowe, wnieść opłatę dodatkową, czy złożyć reklamację.

Godziny funkcjonowania SPP

Opłaty w SPP obowiązują:

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00

W święta i inne dni wolne od pracy opłat nie pobiera się.

Opis obszaru SPP

W SPP wydzielono podstrefę A i B, natomiast w ramach podstrefy określono sektory, odpowiednio: A-I do A-III oraz B-I do B-III, które obejmują:

Podstrefa A:

A-I - obszar wyznaczony następującymi ulicami:

Aleja Piłsudskiego od ul. Krzyżowej do ul. Grunwaldzkiej, ul. Grunwaldzką od Al. Piłsudskiego do ul. Wschodniej, ul. Wschodnią na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ul. Polnej, ul. Polną na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Jerozolimskiej, ul. Jerozolimską na odcinku od ul. Polnej do ul. św. Antoniego, Plac Kościuszki, Al. Piłsudskiego do ul. Krzyżowej;

A-II

ul. św. Antoniego od ul. Mościckiego do ul. Szkolnej (po dwóch stronach ulicy),
ul. Tadeusza Kawki,
ul. Szkolna na odcinku od ul. św. Antoniego do ul. Bohaterów 14 Brygady

A-III:

ul. POW.

Podstrefa B:

B-I:

ul. B. Meca

B-II

ul. Zachodnia

B-III

Ks. St. Grada.

Plan SPP

Kliknij, aby powiększyć:

Obszar SPP w Tomaszowie Mazowieckim

Wnoszenie opłat jednorazowych

Opłaty jednorazowe w SPP wnosi się poprzez:

Zakup biletu w parkomacie

Parkomat przyjmuje płatności monetami oraz kartami płatniczymi. Maksymalny czas parkowania drukowany na bilecie jest proporcjonalny do wniesionej kwoty, z uwzględnieniem stawek minimalnych dla danej podstrefy.

Aby wykupić bilet należy postępować zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na etykietach i wyświetlanymi na ekranie. UWAGA: parkomat nie wydaje reszty, natomiast możliwy jest zwrot monet przed zaakceptowaniem operacji.

Wydrukowany bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w miejscu dobrze widocznym.

Wzór biletu parkingowego - kliknij, aby powiększyć:

Wzór biletu parkingowego

Skorzystanie z aplikacji moBiLET
(system płatności mobilnych)

Aplikacja moBiLET pozwala płacić za faktyczny czas postoju w SPP. Za jej pomocą aktywuje się elektroniczny bilet parkingowy, a należność naliczana jest dopiero po zakończeniu postoju, tj. po zamknięciu biletu. Stawki opłat parkingowych są identyczne jak w parkomatach. System uwzględnia również opłatę minimalną. Nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty manipulacyjne.

Szczegóły dotyczące pobranie i korzystania z aplikacji znajdują się na stronie operatora systemu moBiLET: www.mobilet.pl

www.mobilet.pl

Skorzystanie z aplikacji ePark
(system płatności mobilnych)

Pobierz darmową aplikację ePARK, dzięki której możesz łatwo rozpocząć i zakończyć postój (płacisz tylko za rzeczywisty czas parkowania). Cennik postoju jest identyczny, jak w parkomatach.
Możesz z góry zakupić bilet parkingowy, a potem przedłużyć czas parkowania za pośrednictwem aplikacji. A jeszcze wygodniej zaparkujesz z użyciem START/STOP. Rozpocznij i zakończ parkowanie jednym kliknięciem i zapłać tylko za rzeczywisty czas postoju. Z aplikacją ePARK, parkowanie jest łatwe.

Szczegóły dotyczące pobranie i korzystania z aplikacji znajdują się na stronie operatora systemu ePark: www.electronicparking.pl

www.electronicparking.pl

Wnoszenie opłat abonamentowych

Do korzystania z miejsc postojowych uprawnieni są również posiadacze kart abonamentowych, które obowiązują w SPP w Tomaszowie Mazowieckim:

 • abonament na podstrefę A, który uprawnia do parkowania w obszarze całej Strefy (podstrefy A i B) przez okres ważności abonamentu (miesiąc lub rok) bez opłat;
 • abonament na podstrefę B, który uprawnia do parkowania w obszarze podstrefy B przez okres ważności abonamentu (miesiąc lub rok) bez opłat;
 • abonament N+ dla osób posiadających kartę osoby niepełnosprawnej, który uprawnia do parkowania w obszarze Strefy przez okres ważności abonamentu (miesiąc, kwartał, 6 m-cy, rok), poza miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych bez opłat;
 • abonament Parking +, przeznaczony dla osób posiadających Kartę tomaszowianina, który uprawnia przez okres 1 roku do parkowania w podstrefie B bez opłat, natomiast w przypadku zaparkowania w podstrefie A, konieczne jest wykupienie biletu jednorazowego, jednakże za obniżona opłatą;
 • karta opłaty zryczałtowanej, dedykowana przedsiębiorcom, która uprawnia przez okres 1 m-ca do parkowania na wyznaczonym miejscu na obszarze danej podstrefy (zastrzeżone stanowisko postojowe).

Po wykupieniu abonamentu, należy pamiętać, aby parkując w obszarze Strefy od dnia 1 czerwca b.r. właściwie oznakować pojazd, poprzez umieszczenie abonamentu czy karty i/lub biletu parkingowego na desce rozdzielczej auta.

Wnioski o wydanie kart abonamentowych

Aby wykupić abonament należy wypełnić stosowny wniosek. Poniżej załączamy wzory wniosków o wydanie kart abonamentowych. Wniosek należy złożyć w siedzibie Biura SPP przy ul. Warszawskiej 109/111 i na miejscu wnieść stosowną opłatę (gotówką lub kartą płatniczą).

Wniosek o wydanie karty abonamentowej – osoba fizyczna Wniosek o wydanie karty abonamentowej – przedsiębiorca Wniosek o wydanie karty N+ Wniosek o wydanie karty Parking + Wniosek o wydanie karty opłaty zryczałtowanej

Stawki opłat jednorazowych

Podstrefa A

Wysokość opłaty w zł

Dla posiadaczy karty abonamentowej Parking+*

Dla pozostałych użytkowników Strefy

1) za pierwsze 1/2 godziny

0,50

1,50

2) za pierwszą godzinę

1,50

3,00

3) za drugą godzinę

1,80

3,60

4) za trzecią godzinę

2,10

4,20

5) za czwartą i kolejną godzinę

1,50

3,00

6) za dzienny postój w godzinach funkcjonowania Strefy

10,00

20,00

Podstrefa B

Wysokość opłaty w zł

1) za pierwszą godzinę

2,00

2) za drugą godzinę

2,40

3) za trzecią godzinę

2,80

4) za czwartą i kolejną godzinę

2,00

5) brak możliwości wniesienia opłaty za całodzienny postój

-

Stawki opłat abonamentowych

Stawki opłat abonamentowych w podziale na podstrefy ( w zł )

Podmioty/rodzaj abonamentu

miesięczna

kwartalna

półroczna

roczna

 

A

B

A

B

A

B

A

B

osoby fizyczne zameldowane w obszarze danej podstrefy, pierwszy pojazd (karta abonamentowa na daną podstrefę)

20

10

-

-

-

-

120

60

osoby fizyczne zameldowane w obszarze danej podstrefy, kolejny pojazd (karta abonamentowa na daną podstrefę)

120

90

-

-

-

-

600

350

przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie miasta oraz osoby fizyczne zameldowanie w Tomaszowie Mazowieckim poza obszarem danej podstrefy (karta abonamentowa na daną podstrefę)

120

60

-

-

-

-

600

350

osoby fizyczne posiadające Tomaszowską Kartę Dużej Rodziny 3+, pierwszy pojazd (karta abonamentowa na daną podstrefę)

20

10

-

-

-

-

120

60

osoby fizyczne posiadające Tomaszowską Kartę Dużej Rodziny 3+, kolejny pojazd (karta abonamentowa na daną podstrefę)

120

90

-

-

-

-

600

350

osoby fizyczne posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej (abonament N+)

5

5

8

8

10

10

15

15

osoby fizyczne posiadające Kartę tomaszowianina (abonament Parking +)

-

-

-

-

-

-

20*

20*

zastrzeżone stanowisko postojowe w godzinach funkcjonowania Strefy (karta opłaty zryczałtowanej)

500

500

-

-

-

-

-

-

Opłaty dodatkowe

Brak biletu

W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu parkowania bez wniesienia opłaty parkingowej, wystawiane jest wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 50zł.

Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie maksymalnie 7 dni od daty wystawienia wezwania. Po przekroczeniu terminu 7 dni opłata dodatkowa wzrasta do kwoty 75 zł płatnej w przeciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania. W przypadku niewniesienia opłaty przez 14 dni, opłata dodatkowa wzrasta do kwoty 150 zł. Za datę uiszczenia opłaty dodatkowej uważa się datę wpływu opłaty na rachunek bankowy Administratora Strefy lub dzień wpłaty gotówkowej w Biurze Administratora Strefy. Niewniesiona należna opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie określonym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przekroczenie czasu

Opłata dodatkowa ulega zmniejszeniu do kwoty 20 zł w przypadku przekroczenia czasu parkowania wskazanego na bilecie parkingowym.

Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie maksymalnie 7 dni od daty wystawienia wezwania. Po przekroczeniu terminu 7 dni opłata dodatkowa wzrasta do kwoty 50 zł płatnej w przeciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania. W przypadku niewniesienia opłaty przez 14 dni, opłata dodatkowa wzrasta do kwoty 150 zł. Za datę uiszczenia opłaty dodatkowej uważa się datę wpływu opłaty na rachunek bankowy Administratora Strefy lub dzień wpłaty gotówkowej w Biurze Administratora Strefy. Niewniesiona należna opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie określonym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej

Wezwanie zawiera informacje o dacie, miejscu i czasie parkowania, numerze rejestracyjnym pojazdu, wysokości należnej opłaty dodatkowej oraz sposobie i terminie jej wniesienia. Wezwanie wręcza się osobie kierującej pojazdem lub umieszcza za wycieraczką przedniej szyby pojazdu.

Opłatę należy uiścić w kasie Biura SPP lub na konto administratora Strefy - Miejskiego Zakładu komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Nr Konta:
86 1050 1461 1000 0090 8062 6121

W tytule należy podać numer wezwania oraz numer rejestracyjny pojazdu.

Wzór wezwania: kliknij, aby powiększyć:

Wzór wezwania do wniesienia opłaty parkingowej

Reklamacje

Reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej w Strefie Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim wnosi się pisemnie do Administratora Strefy w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania do jej uiszczenia. Osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego obowiązku wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie parkowania. Opłata dodatkowa ulega anulowaniu również w przypadku okazania Administratorowi Strefy:

 • ważnej karty abonamentowej,
 • ważnej karty opłaty zryczałtowanej,
 • ważnej karty parkingowej,
 • ważnej książki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji osoby represjonowanej,
 • ważnej karty abonamentowej N+.
 • ważnej karty abonamentowej Parking+.

Powyższe dokumenty muszą być wystawione na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, na który zostało wystawione wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Reklamacja od nałożonej opłaty dodatkowej nie zostanie uwzględniona w przypadku nie przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty parkingowej zawierającego numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, na który zostało wystawione wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej lub dokumentu uprawniającego do zerowej stawki opłaty.

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator Strefy powiadamia pisemnie osobę składająca reklamację w ciągu 30 dni od daty jej wniesienia. Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku jej rozpatrzenia. W przypadku uznania reklamacji wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej zostaje anulowane.

Wzór reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej

Pobierz formularz reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej

Zwolnienie z opłat (stawka zerowa)

Zwolnione z opłat za parkowanie w obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim są:

 • pojazdy należące do osób niepełnosprawnych lub przewożących osoby niepełnosprawne, posiadających kartę parkingową, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, parkujących wyłącznie w miejscach specjalnie wyznaczonych i oznakowanych znakiem pionowym D-18 „parking”, z tabliczką T-29 i znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”;
 • autobusy i pojazdy samochodowe wykonujące odpłatny przewóz osób na regularnych liniach oraz taksówki osobowe, parkujące wyłącznie w miejscach specjalnie wyznaczonych i oznakowanych odpowiednio znakami pionowymi D-15 „przystanek autobusowy” i D-19 „postój taksówek”;
 • motocykle i motorowery;
 • trwale oznakowane pojazdy podczas wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników:
  a) Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim,
  b) pogotowia wodno-kanalizacyjnego,
  c) pogotowia gazowego,
  d) pogotowia energetycznego,
  e) Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i jego jednostek organizacyjnych,
  f) Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim i jego jednostek organizacyjnych,
  g) Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim;
 • inwalidzi wojenni (wojskowi) oraz osoby represjonowane posiadające odpowiednio książkę inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymację osoby represjonowanej, wydaną przez organ rentowy, który ustalił prawo do renty, będący właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu samochodowego albo korzystający z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej:
  a) umowy leasingu,
  b) umowy najmu,
  c) umowy użyczenia,
  d) innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu hybrydowego lub elektrycznego
 • właściciele (współwłaściciele) pojazdów samochodowych hybrydowych i elektrycznych albo korzystający z takiego pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej:
  a) umowy leasingu,
  b) umowy najmu,
  c) umowy użyczenia,
  d) innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu.

Podstawa prawna: uchwała Rady Miejskiej, Regulamin SPP

Strefa Płatego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim funkcjonuje w oparciu o UCHWAŁĘ NR LIII/465/2017 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.

Dokument uchwalono na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy i art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13 b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, poz. 1920, poz. 1948, poz. 2255 z 2017 r. poz. 191, poz. 1089)

Załącznikami do Uchwały są:

Opis obszaru SPP,
Szczegółowy wykaz stawek opłat,
Regulamin SPP

Pobierz uchwałę nr LIII/465/2017 Pobierz uchwałę nr LXI/548/2018 Pobierz uchwałę nr L/371/2021